Menu

Børnepolitik

Lund IF Børnepolitik

Børn i alderen 0-12 år

I Lund IF ønsker vi, at vores børn trives og færdes i et trygt miljø, hvor de kan føle sig som en del af et fællesskab. Derfor er det vigtigt for os, at vi har et fælles sæt spilleregler som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre kan følge i bestræbelsen på at skabe de bedste rammer. Det er vigtigt, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til – det betyder at både børn og voksne forpligter sig gensidigt i det, som er den fælles opgave: at sikre et sundt trivselsmiljø, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt.

I Lund IF agerer vi i overensstemmelse med DBU’s børnesyn. Dette betyder i korte træk, at børnene er i centrum i Lund IF. Vi bestræber os på at efterleve dette børnesyn hvor alle børn har rettigheder og at vi som voksne giver dem nogle løfter, så de får de bedste mulige vilkår, for at have det sjovt og trives når de er i klubben. Vores børnetræning tager derfor også udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for aldersgrupper. Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her: 

Link til DBU's børnerettigheder

Link til DBU's 10 børneløfter

Vi gør opmærksom på, at vi indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere lige så snart de er tilknyttet klubben.

Har du spørgsmål vedr. Lund IF’s børnepolitik, eller er du tvivl om hvorvidt klubbens Børnepolitik bliver overholdt, så kontakt da venligst formanden for Fodboldungdomsudvalget: fodboldungdom@lundif.dk

Har du spørgsmål vedrørende mobning og mistrivsel eller har du kendskab til, at det foregår i klubben, så kontakt venligst en fra Fodboldungdomsudvalget

 

Omklædningsrum

Trænerens færden i omklædningsrummet

I Lund IF opfordrer vi til, at omklædningsrumskulturen dyrkes, da dette er med til at styrke fællesskabet. Det er vigtigt for Lund IF, at både børn og voksne skal kunne færdes trygt i omklædningsrummene. Til beskyttelse af trænere og spillere må voksne derfor ikke opholde sig på to-mands hånd med spillere i klubbens omklædningsrum. Spillersamtaler tilsigtes derfor at finde sted i et offentligt rum. Taktikmøder eller lignende må gerne ske i omklædningsrummet, hvis dette er med hele holdet.


Brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet

Børn har ret til tryghed og til at anvende omklædningsfaciliteter uden bekymringer om kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må disse ikke anvendes under omklædning. 

Aldersgrænse for unisex omklædning

Er der tale om et hold med blandet køn, opfordrer vi til, at træneren hjælper med at finde et omklædningsrum til begge køn. Alternativ er, at omklædningen foregår på skift. 

 

DBU Kampklar – kommunikation

I Lund IF benytter vi DBU Kampklar som kommunikationsplatform mellem trænere, forældre & spillere.
På de yngste årgange vil Kampklar fortrinsvis benyttes som et kalender- og tilmeldingsværktøj hvor kamp/stævne datoer kan formidles til forældre som kan til/framelde via Kampklar appen.

På de større årgange kan Kampklar også benyttes til at foretage spillerudtagelse til kampe, lave holdkort samt holdopstillinger. På disse årgange kan kommunikation være direkte mellem træner og spiller.

Læs mere om DBU Kampklar here: https://www.dbu.dk/klubservice/it-tilbud/kampklar-styrker-holdet/  

 

Brug af sociale medier

I Lund IF er det tilladt for trænerstaben at anvende Facebook i årgangsgrupper. Der vil være tale om en lukket gruppe, hvor der kan kommunikeres mellem trænere, forældre og Lund IF. Facebook gruppernes primære formål er at skabe rum for kommunikation som ikke nemt kan foretages via DBU Kampklar.

De kan f.eks. være information om en holdafslutning, klubkampe i AC Horsens eller tilsvarende.

Da Facebook grupperne er lukkede, er det alene forældre og trænerstaben, samt Lund IF-repræsentanter der er medlemmer. Da vi har med børn at gøre, som ikke selv er på Facebook, forventer vi information via. grupperne videregives til de børn der er på de respektive hold.

Ansvar for den gode tone i facebookgrupper

Lund IF Facebook grupper er til for at skabe en fælles holdplatform, hvor det er muligt, at kommunikere og drøfte aktuelle emner om børnenes hold på ét sted. Dette i et håb om, at gøre det så nemt som muligt for forældre samt for vores trænere og frivillige. Alle skal derfor hjælpe til med at bevare den gode stemning i grupperne da dette er et fælles ansvar. Det er tilladt at have forskellige holdninger til nogle ting, men vi ønsker ikke at disse grupper bliver platform for diskussioner. Vi anbefaler derfor, at man ringer til træneren / forældrene, hvis man har brug for at udbedre af noget. Skulle der mod forventning forekomme heftige diskussioner som udvikler sig til enten mobning eller andet og som ikke stoppes, så er det i sidste ende træneren, som er administrator på gruppen, der har mandat til at udelukke folk fra gruppen. Det er dog forinden da, trænerens ansvar at få lukket den dårlige stemning hurtigst muligt. Udelukkelse af gruppen vil derfor altid ske som sidste mulighed. 

Har man ikke længere børn som spiller fodbold i Lund IF bedes man på eget initiativ udmelde sig fra holdets Facebook gruppe. Lund IF kan til enhver tid udmelde personer fra grupper som ikke længere har børn der er aktive medlemmer i Lund IF fodbold.

Kommunikation mellem træner og den enkelte spiller

Da både børn og voksne skal føle sig trygge med kommunikationen, bør kommunikationen mellem træner og den enkelte spiller, altid gå igennem forældrene enten via telefon, sms eller Messenger. Hvis en træner skal tale direkte med spilleren, opfordrer vi derfor til, først at kontakte forældre, for derefter at tale med barnet. 

Generelt anbefaler vi, at kommunikation mellem trænere og forældre også sker igennem samme kilder. Det er dog også tilladt at henvende sig via e-mail til trænere eller forældre.

 

Trænere/frivillige/lederes adfærd omkring børn

Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture

I Lund IF-regi ønsker vi at børnene får en masse sjove og gode oplevelser som fodboldspiller. Derfor er det vigtigt for os, at børnene også tilbydes forskellige former for turneringer. Nogle turneringer indebærer også muligheden for overnatning. Vi har stor erfaring med, at disse turneringer kommer børnene til gode, da de udvikles, modnes og skaber relationer til de andre børn på en anden måde i dagligdagen. Disse ture har til formål at styrke fællesskabet på holdet. Når en sådan overnatning finder sted, vil trænerne til de forskellige hold deltage og have ansvaret for børnene. Derudover vil der altid blive opfordret til, at nogle forældre deltager, så der er flere voksne til stede, heriblandt både kvinder og mænd. Der vil altid være voksne til stede med opsyn på børnene. Dette gælder også når der skal soves. Her vil forældre og trænere ligeledes være i samme sovesal, så ingen børn føler sig alene. 

Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn

Som voksen er man forbilleder for børnene og det er derfor også vigtigt at vi opfører os ordentligt overfor hinanden, som vi også ønsker vores børn skal være over for deres venner og veninder. Husk derfor at tale ordentligt og være imødekommende over for hinanden, i særdeleshed når vi er i nærheden af børnene. 

Retningslinjer for acceptabel fysisk kontakt

Da børn er børn, og nogle børn reagerer forskelligt fra andre, er der også forskellige måder at henvende sig til børnene på som træner. Man må i Lund IF naturligvis ikke slå eller sparke børn, uanset hvad barnet har gjort eller sagt. Trænere og ledere må altså ikke bruge den fysiske magt de har over for børn på nogen måde.

Fodbold er en kontaktsport – også for børn - og der kan opstå situationer hvor en træner nødvendigvis må adskille børn i verbal eller fysisk konflikt.

Sprogbrug, voksne til børn

Børn lærer af voksne og derfor er det som voksen vigtigt, at vi taler pænt og tænker over de ting vi taler med børnene om, samt de måder vi formulerer os på og helt generelt holder den gode tone.

Sprogbrug børn imellem

Det er dit ansvar som træner, leder eller frivillig at sørge for at tonen er god mellem børnene. Opfanger man et skænderi eller et grimt sprogbrug, er det som voksen dit ansvar at få det stoppet på en god måde. Sørg for at fortælle dit hold / dine børn vigtigheden i et godt fællesskab på holdet, så disse situationer ikke opstår. 

Ros vs. Ris

Det er i alles bedste interesse at børnene i Lund IF har det godt når de er i klubben. Dette er både på og uden for banen. Det er vigtigt at børnene får ros. Som en del af børnesynet, skal børnene have det sjovt, og det har de ikke hvis de får en masse skæld ud for det de laver. I Lund IF går vi ind for, at børn lærer af deres fejl og at man som træner, leder og frivillig hjælper og guider dem mod at gøre tingene bedre. Husk at ros spillerne når de gør noget godt, tag jer tid til at fortælle dem at det er fedt det de laver. Omvendt, skælder vi dem ikke ud nå de prøver. Vi roser dem for forsøget og fortæller dem hvordan de også kan løse opgaven. 

Belønning vs. Straf

I Lund IF går vi ikke ind for hverken belønninger eller straf. Dette skal forstås således, at vi ikke belønner for flest scorede mål eller andet, hvor nogle børn kan føle sig forbigået. Omvendt straffer vi heller ikke med ekstra ture rundt om banen, en plads på bænken eller lignende, når man ikke rammer målet. Det er træneren sunde fornuft der bruges i træningen, for at få det bedste ud af børnene. Husk det er børn, de er med fordi det er sjovt og de kan være sammen med deres venner.  

 

Mobning eller mistrivsel

Procedure ved henvendelser om mobning og mistrivsel

I Lund IF tager vi mobning og mistrivsel meget seriøst, da vi ønsker, at alle vores børn er glade og trives i klubben og det fællesskab som skabes igennem fodbolden. Får vi henvendelser herom eller er vi selv opmærksomme på at det finder sted, er der flere scenarier som kan komme i spil, alt afhængig efter situationen. For det første er det vigtigt for os, at informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Her vil vi tage en snak og drøfte de næste skridt. Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil også blive kontaktet for et møde. Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til forældremøde for hele årgangen. Et spillermøde kan også komme på tale. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situationen og hvad barnet og forældrene ønsker. Vi tager i Lund IF som sagt dette meget alvorligt og vil sørge for, at mobningen stoppes så alle kan trives ved at komme til fodbold. Spillere med en ødelæggende adfærd, kan i yderste konsekvens blive udelukket fra holdet.

Kontaktperson

I Lund IF ungdom er det FU (Fodboldungdomsudvalget), som skal kontaktes vedr. mobning og mistrivsel. Ved spørgsmål omkring dette, kontakt venligst en fra udvalget: https://www.lundif.dk/foreningen/fodbold-ungdomsudvalget/

 

Seksuelle krænkelser

Procedure ved mistanke eller henvendelse om seksuelle krænkelser

Henvendelser eller mistanke om seksuel krænkelse vil blive drøftet i klubbens bestyrelse samt med de involverede parter. Først og fremmest forældrene til det barn, der føler sig krænket. I Lund IF er dette en meget alvorlig ting, og det er derfor vigtigt, at vi undersøger sagerne i dybden. Vi vil i klubben derfor altid alliere os med vores klubrådgiver, samt med DIF, som har personer, der arbejder med dette til dagligt. 

 

Klubkultur

Retningslinjer for god børnetræning

I Lund IF forsøger vi at skabe de bedst mulige rammer for, at børnene udvikler deres evner som fodboldspillere. Undersøgelser viser, at noget af det allervigtigste for børn, der går til fodbold er to ting:

  1. At have det sjovt
  2. At blive bedre hele tiden

Vi bestræber os derfor på at tilrettelægge træningen, således at der bliver plads til at udvikle sig igennem leg og læring, hvor fokus er på at børnene har mange aktioner og har mange boldberøringer.

En af måderne at sikre, at børnene udvikler deres fodboldevner, er at praktisere træning efter 25-50-25 modellen. Hvor spillerne matches med spillere de er bedre end i 25% af tiden, spillere de er jævnbyrdige med i 50% af tiden og spillere som er bedre end spilleren i 25% af tiden.  Spillerne – og forældrene – skal vide, at der ikke sker en egentlig udvælgelse (selektion) af spillere til faste 1. og 2. hold i børnefodbold. Spillerne får ofte lov at være i samme gruppe som deres kammerater til træning og stævner, men oplever selvfølgelig, at holdinddelingen er fleksibel fra gang til gang for at sikre den optimale udvikling for alle spillere i truppen. Det er vigtigt, at man som træner og forældre ikke italesætter det. For eksempel kan det ofte være en fordel at inddele spillerne efter deres aktuelle niveau, når der skal spilles 2v2 eller 1v1, men i tekniske øvelser er dette ikke altid påkrævet. 

Et andet princip vi I Lund IF praktiserer på alle hold er, at børnene skal prøve alle pladser på banen. Ved ikke at have specialisering før efter U12 får børnene en indsigt i spillet bagfra (som forsvarer), fra siden (som kant), kaos (som midtbane) og forfra (som angriber). 

Retningslinjer for gode børnekampe

I Lund IF mener vi, at det er vigtigt med en forventningsafstemning med spillerne før en kamp, hvor en genopfriskning af de fokuspunkter, man har trænet i løbet af ugen eller har valgt op til kampen kan blive gennemgået.

Under kampen skal spillerne hjælpes til at udføre de aftalte fokuspunkter. Derfor skal der coaches på tendenser frem for en feedback ved de enkelte aktioner. Derudover skal børnene motiveres til at forsøge at finde løsninger i spillet og prøve sig frem. Spillerne skal derfor hjælpes til at øve sig, frem for at de bliver styret i de enkelte situationer. Husk på ikke at coache på spilleren med bolden, han/hun er fuldt optaget og fuldt fokuseret.  Fremadrettet kommunikation er en vigtig del af at være træner under en børnekamp, så man hele tiden har øje for, hvad man gerne vil have, der skal ske, fremfor at kommentere på hvad der lige er sket som man ikke vil have igen. Som træner i Lund IF er det vigtigt altid at fokusere på det, man kan ændre og bruge sin energi på det, da det vil gavne spillerne mest muligt. 

Efter kampen er det vigtigt, at spilleren har haft den bedst mulige oplevelse med kampen. Derfor er det vigtigt, at der bliver fulgt op på de fokuspunkter, der blev snakket om inden kampen, og hvordan det er gået med disse. Det er vigtigt at snakke om de positive ting i forhold til fokuspunkterne og rose dem. 

Derudover er det godt at inddrage børnene og høre deres oplevelse af kampen, dette gerne i en positiv kontekst så børnene går derfra med en god oplevelse og lyst til at spille fodbold. Det er umuligt at ændre på vind, vejr, baneforhold samt dommerens præstation, hvorfor det ikke er noget, man skal bruge tid og kræfter på. I Lund IF vil vi prioritere den gode stemning til kampene og sikre at alle kommer glade derfra.

Endelig har Lund IF den holdning at alle bør spille lige meget til kampene. Resultatet af kampen er ikke noget der udvikler børnenes kompetencer. Det er derimod muligheden for at prøve sine evner af i pres og intensitet. I Lund IF går vi op i, at man gør sig umage, men ikke i om man vinder. Det vigtige er, at man turde prøve og tør at fejle og lære af sine fejl. I ungdomsafdelingens trænerstab er det en kongstanke at understøtte spillernes individuelle udvikling ved at lade dem prøve, lave fejl og lære af dem. Det er vigtigt at de gode intentioner anerkendes og roses, selv hvis resultatet af aktionen ikke er som ønsket.

 

Kamptilbud

I Lund IF skal der være kamptilbud til alle på årgangen. Vi forsøger hele tiden at tilbyde kampe på forskellige niveauer der passer til spillernes evner. De dygtigste skal udfordres og matches og de mindre øvede skal spille imod hold på samme niveau.

Det kan være en udfordring og i nogle tilfælde skal man benytte at rykke spillere op og ned i årgangene. 

I de yngste årgange er det altoverskyggende tema legen med bolden.

Derfor gælder følgende:

• U7 og yngre:
Ingen niveaudeling til kamp.

• Fra U8 og ældre:
Begyndende niveaudeling.

Best practice for kampens spiller

I Lund IF går vi ind for en anerkendende og opbakkende tilgang til spillerne. Spillere skal roses og anerkendes for at gøre sig umage, for at forsøge at blive bedre, for at kæmpe. Men en fremhævelse af den bedste på et hold foran andre; en kåring af kampens spiller er problematisk i de mindre rækker og flugter ikke med Lund IFs værdier. Lund IF anbefaler ikke individuelle kåringer før U13.

Forældre på sidelinjen

I Lund IF sætter vi pris på og prioriterer det gode samarbejde med forældrene, da vi deler en fælles passion. Forældreengagement er en kæmpe ressource og essentielt for at en klub som Lund IF kan eksistere. Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv. Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.

De 10 forældrebud

Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det

Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille

Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere

Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende

Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder

Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe

Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet

Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke

Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!


Version: 06/12-2023

Luk